NAVIGACIJA
DRUŠTVENE MREŽE
     ADRESA Bulevar Cara Lazara 47 21000 Novi Sad Republika Srbija
Bokser Klub Srbije - Copyright 2018 - All Rights Reserved
PRAVILNICI
POSTUPAK PRIPREME I PROCEDURA TESTIRANJA Za   sprovodjenje   uzgojnog   pregleda   odgovoran   je   vodja   grupe.   Ukoliko   on nije   prisutan,   njegovu   ulogu   preuzima   druga   za   to   predvidjena   osoba.      Odredjeno vreme    početka,    je    obavezujuće.    Bokser    Klub    Srbije    potvrdjuje    ovaj    datum, dostavljajuci   sve   potrebne   formulare   organizatoru.   Pored   odgovarajuceg   terena potrebno je obezbediti markiranta, pomagača, revir, rukav, štap i pištolj. S’    obzirom    na    činjenicu    da    u    Kinološkom    Savezu    Srbije    za    sada    nije    usvojeno zvanje    Körmeister-a,    tj.    sudije    koji    bi    mogao    da    odsudi    kompletan    program uzgojnog   pregleda,   za   sada   neophodno   je   da   ZTP   sudi   sudija   koji   je   istovremeno   i sudija   za   eksterijer   i   za   rad,   ili   da   to   budu   dvoje   sudija,   od   kojih   je   jedan   sudija   za eksterijer, a drugi sudija za rad.    Pre   početka   testiranja,   lista   učesnika   mora   biti   sastavljena   i   uz   nju   priloženo:   ime psa,   broj   pedigrea,   ime   oca,   majke,   starost,   HD   nalaz,   sertifikat      srca/spondiloze ako   ih   pas   ima,   originalna   dokumenta   na   uvid   i   podaci   o   vlasniku.   Sudije   pre testiranja   moraju   lično   da   se   uvere   u   postojanje   originalnog   HD   nalaza   i   rodovnika. Identitet boksera mora biti utvrdjen očitavanjem mikro čipa. Tokom   ZTP-a   sudija   za   eksterijer   i   sudija   za   rad   će   uskladjeno   i   uz   konsultacije, shodno   svom   polju   delovanja,   dati   ocenu   eksterijera   i   karaktera   tj   urodjenih   osobina   pasa.   Oni   će   voditi   beleške   tokom   trajanja   uzgojnog   pregleda,   a potom se sastavlja kompletan ZTP formular. Uzgojni pregled ima sledeće delove, koji se moraju obavljati odredjenim redosledom: Ocena ekserijera tokom koje se procenjuje i psihička stabilnost psa - Vodjenje psa na povocu u okviru grupe gradjana - Ocenjivanje eksterija psa sa osvrtom na boju očiju, zubnu formulu, uz konstantno obraćanje pažnje sudija na psihičku stabilnost psa - Odredjivanje dimenzija: visine, dužine tela i dubine grudnog koša. Procena eksterija psa u stavu i tokom trčanja Procena hrabrosti i urodjenih osobina - Zaštita vlasnika od markiranta - Napad na markiranta pri begu Bitno   je   naglasiti   da   deo   uzgojnog   pregleda   koji   sadrži   elemente   odbrane   i   napada,   nije   radna   disciplina,   da   sudija   za   rad   ne   daje   ocenu   obučenosti pasa, već proverava karakter i urodjene osobine boksera. Svi   učesnici   će   detaljno   biti   opisani   od   strane   sudija,   tako   da   vlasnik   dobije   jasnu   informaciju   o   vredostima   i   manama   svog   psa.   Bokser   čija   je   boja očiju svetlija od boje 4B i bokser koji nema jasno izražen podgriz ne može položiti uzgojni pregled. Ukupna   ocena   psa   biće   data   od   strane   sudija   pažljivim   i   kriticki   popunjenim   ZTP   forumlarom.   Psi   ne   dobijaju   numeričke   ocene,   već   uz   opisne karakteristike   dobijaju   naznaku   “pogodan   za   uzgoj”   ili   “nije   pogodan   za   uzgoj”.   Bokser   Klub   Srbije   zadržava   priložene   kopije   dokumenta   kao   i originalne    rodovnike    učesnika    koji    su    položili    ZTP,    kako    bi    obrada    formulara    bila    uradjena    dok    kraja.    Na    poledjini    pedigrea    psa    u    “Dodatne informacije”   se   unosi   podatak   o   položenom   ZTP-u   sa   datumom   i   mestom   održavanja,   potpisom   sudija   i   pečatom   BKS.   Vlasnici   će   kompletana dokumenta dobiti natrag putem pošte.
UZGOJNI PREGLED ~ ZTP

UZGOJNI PREGLED BOKSER KLUBA SRBIJE

Uzgojni pregled je test procene boksera u svim elementima, do svakog detalja. Ovaj test sprečava da se bokser sa velikim greškama koristi u uzgoju. Uzgojni pregled je za nas disciplina od suštinskog značaja i treba ga posmatrati kao potrebu. Položeni  ZTP je osnovni preduslov za uzgoj u smislu uzgojnih pravila.
  USLOVI ZA POLAGANJE Bokser mora biti najmanje dvanaest meseci star Njegov   originaln   HD   nalaz/sertifikat   mara   biti   priloženi   na dan polaganja Pravo na polaganje imaju psi sa nalazima HD-A, B, C U    vreme    pravljanja    snimka    pas    mora    biti    najmanje dvanaest meseci star Kopije     zdravstvenih     sertifikata     i     kopije     obe     strane rodovnika       sa       upisanim       vlasništvom       moraju       biti dostavljene organizatoru pri prijavi psa Položeni  uzgojni pregled se ne može ponoviti Za   održavanje   uzgojnog   pregleda   neophodno   je   učešce najmanje četiri boksera *   Sertifikati   o   pregledu   srca   i   kičme   nisu   obavezni,   ali   su poželjni

  DETALJAN OPIS POLAGANJA

U   prirodi   nemačkog   boksera   iskombinovane   su   osobine   koje   su   na   prvi   pogled   kontradiktorne.   On   je   druželjubiv,   dobroćudan   i   razigran   sa porodicom   i   prijateljima.   Sa   strancima   je   takodje   donekle   prijateljski   nasjtrojen.   U   hitnim   slučjevima   je   spreman   da   se   hrabro   bori,   zaštiti   i   brani svoje   prijatelje.   Da   bi   iskombinovao   ove   očigledne   kontradiktornosti   bokser   mora   biti   uravnoteženog   karaktera   i   psihički   stabilan.   Priroda   procene za uzgojni pregled Bokser Kluba Srbije zbog toga se sastoji iz dva dela. Tokom polaganja pas na sebi treba da ima samo ogrlicu. Psihička stabilnost psa je od izuzetne važnosti, zbog toga sudije karakter psa prate i o tome vode   zabelešeke   od   početka   do   kraja   uzgojnog   pregleda,   tj   kako   tokom   pregleda   očiju   i   zubala,   merenja,   provere   na   pucanj,   tako   i   tokom   dela   koji sadrži elemente odbrane i napada. Prvo   se   očitava   mikro   čip   psa,   kako   bi   bio   potvrdjen   identitet   psa   iz   prijave.   Bokser   treba   da   bude   dobroćudan,   umerenog   temperamenta   i samouveren   po   standardu   rase,   tako   treba   i   da   se   ponaša   kada   ga   na   labavom   povodcu   ovedete   sudiji,   kao   i   tokom   vodjnja   u   okviru   grupe   gradjana. Grupu   gradjanja   čine   četiri   neutralne   osobe.   Bitno   je   da   pas   ima   prijateljski   pristup   strancima.   Zatim   se   izvršava   kontrola   zuba   i   boje   očiju,   merenje visine   i   dužine   psa,   kao   i   dubine   grudnog   koša.   Uplašen   ili   agresivn   bokser,   koga   ne   možete   pomaziti   ili   uraditi   nešto   od   prethodno   navedenog   će biti udaljen sa polaganja. Sledi   vodjenje   psa   na   povocu,   tokom   kog   se   pas   kreće   u   kasu,   kako   bi   sudija   mogao   imati   uvid   u   kretanja   psa.   Zatim   na   udaljenosti   od   20   metara, vlasnik   (vodič)   oslobadja   psa   sa   povoca,   a   sudija   u   intervalima   ispaljuje   dva   pucnja   (ako   je   potrebno   i   tir   ili   četiri).   Bokser   treba   da   se   ponasa ravnodušno   na   pucanj,   može   biti   pozoran,   ali   ne   agresivan   ili   plasljiv.   Za   vreme   provere   psa   na   pucanj   vlasnik   (vodič)   ima   pravo   da   se   obraća   psu. Psihička stabilnost je bitna i u ovom delu testiranja. Ako bokser pokazuje značajnu slabost ispit treba prekinuti. Svi   prijavljeni   psi   će   azbučnim   redosledom   odraditi   ovaj   deo   polaganja.   Nakon   čega   sledi   drugi   deo   uzgojnog   pregleda.   Prijavljeni   psi   će   istim redosledom biti prozvani kako bi odradili drugi deo testiranja, koji sadrži elemente odbrane i napada. Markirant   kao   jedan   od   učesnika   na   sebi   ima   zaštitno   odelo   i   koristi   meki   rukav.   Ovaj   deo   ZTP-a   pretstavlja   vrednovanje   zaštitnog   instikta   i   hrabrosti psa.   Ponašanje   psa   u   toku   ove   etape   je   osnov   sudiji   za   rad,   da   da   ocenu   za   psihičku   stabilnost   i   urodjene   osobine   psa.   Pomoćnik   je   takodje   jedan   od neophodnih   učesnika.   Vlasnik   predaje   psa   bez   povoca   pomoćniku   i   udaljava   se   30-40   koraka   ka   reviru   iza   kog   je   markirant.   Markirant   izlazi   iz   revira, vikom   i   palicom   preti   vlasniku,   a   pomoćnik   u   tom   momentu   bez   uticaja   na   psa   ga   pušta.   Vlasnik   može   da   poziva   svog   psa   i   da   ga   podstiče   da   obrati pažnju.   Pas   treba   odmah   da   zagrize   rukav   i   da   ga   drži,   pri   izlaganju   na   dva   udarca   mekim   štapom   i   uznemiravanju   od   strane   markiranta,   kako   bi dokažao   upornost.   U   slučaju   da   pas   “spadne”   sa   rukava   ili   ga   promaši,   zbog   loše   procene   psa   izazvane   neiskustvom,   mokrim   terenom   ili   nekom drugim   uticajem   koji   nije   strah   od   markiranta   i   palice   i   samostalno   se   vrati   i   zagrize   rukav   smatra   se   da   je   pas   pozitivno   odradio   ovaj   deo   uzgojnog pregleda. Iako   tokom   ovog   procesa   sudija   nije   blizu   psa   na   raspolaganju   je   pomoćnik,   ali   u   jednu   ruku   to   omogućava   sudiji   posmatranje   i   uvid   u   sve   radnje psa   koje   napad   tj   odbrana   dozvoljava.   Zatim   sledi   pokušaj   markiranta   da   pobegdne.   Vlasnik   se   udaljava   sa   psom   oko   50   koraka,   a   potom   psa   salje   u napad.   Ishod   treba   da   je   identičan   prethodno   navedenom.   Bokser   može   davati   znake   agresije,   lajati,   ne   mora   da   pusti   rukav,   bitno   je   da   hrabro   i dosledno   grize   rukav   i   da   na   štap   ne   reaguje   uplašeno.   Pas   treba   da   ostane   sa   vlasnikom   (vodičem)   dok   sudija   ne   da   znak   da   pridju.   Kada   se neprijateljsoko   ponašanje   markiranta   završilo,   bokser   treba   da   se   vrati   u   normalno   ponašanje,   odnosno,   da   se   sa   njim   može   ponovo   stupiti   u normalan kontakt (bez agresije).
      NAVIGACIJA
      DRUŠTVENE MREŽE
      ADRESA Bulevar Cara Lazara 47 21000 Novi Sad Republika Srbija
Bokser Klub Srbije - Copyright 2018 - All Rights Reserved

PRAVILNICI
POSTUPAK PRIPREME I PROCEDURA TESTIRANJA Za         sprovodjenje         uzgojnog         pregleda odgovoran   je   vodja   grupe.   Ukoliko   on   nije   prisutan, njegovu    ulogu    preuzima    druga    za    to    predvidjena osoba.      Odredjeno   vreme   početka,   je   obavezujuće. Bokser      Klub      Srbije      potvrdjuje      ovaj      datum, dostavljajuci   sve   potrebne   formulare   organizatoru. Pored   odgovarajuceg   terena   potrebno   je   obezbediti markiranta, pomagača, revir, rukav, štap i pištolj. S’    obzirom    na    činjenicu    da    u    Kinološkom    Savezu Srbije   za   sada   nije   usvojeno   zvanje   Körmeister-a,   tj. sudije   koji   bi   mogao   da   odsudi   kompletan   program uzgojnog   pregleda,   za   sada   neophodno   je   da   ZTP sudi   sudija   koji   je   istovremeno   i   sudija   za   eksterijer   i za   rad,   ili   da   to   budu   dvoje   sudija,   od   kojih   je   jedan sudija za eksterijer, a drugi sudija za rad.    Pre    početka    testiranja,    lista    učesnika    mora    biti sastavljena     i     uz     nju     priloženo:     ime     psa,     broj pedigrea,     ime     oca,     majke,     starost,     HD     nalaz, sertifikat      srca/spondiloze   ako   ih   pas   ima,   originalna dokumenta   na   uvid   i   podaci   o   vlasniku.   Sudije   pre testiranja    moraju    lično    da    se    uvere    u    postojanje originalnog   HD   nalaza   i   rodovnika.   Identitet   boksera mora biti utvrdjen očitavanjem mikro čipa. Tokom   ZTP-a   sudija   za   eksterijer   i   sudija   za   rad   će uskladjeno    i    uz    konsultacije,    shodno    svom    polju delovanja,    dati    ocenu    eksterijera    i    karaktera    tj urodjenih    osobina    pasa.    Oni    će    voditi    beleške tokom    trajanja    uzgojnog    pregleda,    a    potom    se sastavlja kompletan ZTP formular. Uzgojni   pregled   ima   sledeće   delove,   koji   se   moraju obavljati odredjenim redosledom: Ocena     ekserijera     tokom     koje     se     procenjuje     i psihička stabilnost psa - Vodjenje psa na povocu u okviru grupe gradjana -   Ocenjivanje   eksterija   psa   sa   osvrtom   na   boju   očiju, zubnu    formulu,    uz    konstantno    obraćanje    pažnje sudija na psihičku stabilnost psa -   Odredjivanje   dimenzija:   visine,   dužine   tela   i   dubine grudnog    koša.    Procena    eksterija    psa    u    stavu    i tokom trčanja Procena hrabrosti i urodjenih osobina - Zaštita vlasnika od markiranta - Napad na markiranta pri begu Bitno    je    naglasiti    da    deo    uzgojnog    pregleda    koji sadrži    elemente    odbrane    i    napada,    nije    radna disciplina,     da     sudija     za     rad     ne     daje     ocenu obučenosti   pasa,   već   proverava   karakter   i   urodjene osobine boksera. Svi   učesnici   će   detaljno   biti   opisani   od   strane   sudija, tako      da      vlasnik      dobije      jasnu      informaciju      o vredostima   i   manama   svog   psa.   Bokser   čija   je   boja očiju   svetlija   od   boje   4B   i   bokser   koji   nema   jasno izražen podgriz ne može položiti uzgojni pregled. Ukupna    ocena    psa    biće    data    od    strane    sudija pažljivim   i   kriticki   popunjenim   ZTP   forumlarom.   Psi ne     dobijaju     numeričke     ocene,     već     uz     opisne karakteristike   dobijaju   naznaku   “pogodan   za   uzgoj” ili    “nije    pogodan    za    uzgoj”.    Bokser    Klub    Srbije zadržava      priložene      kopije      dokumenta      kao      i originalne   rodovnike   učesnika   koji   su   položili   ZTP, kako   bi   obrada   formulara   bila   uradjena   dok   kraja. Na   poledjini   pedigrea   psa   u   “Dodatne   informacije” se   unosi   podatak   o   položenom   ZTP-u   sa   datumom   i mestom    održavanja,    potpisom    sudija    i    pečatom BKS.     Vlasnici     će     kompletana     dokumenta     dobiti natrag putem pošte.
UZGOJNI PREGLED ~ ZTP

UZGOJNI PREGLED BOKSER KLUBA

SRBIJE

Uzgojni pregled je test procene boksera u svim elementima, do svakog detalja. Ovaj test sprečava da se bokser sa velikim greškama koristi u uzgoju. Uzgojni pregled je za nas disciplina od suštinskog značaja i treba ga posmatrati kao potrebu. Položeni  ZTP je osnovni preduslov za uzgoj u smislu uzgojnih pravila.
  USLOVI ZA POLAGANJE Bokser mora biti najmanje dvanaest meseci star Njegov     originaln     HD     nalaz/sertifikat     mara     biti priloženi na dan polaganja Pravo na polaganje imaju psi sa nalazima HD-A, B, C U   vreme   pravljanja   snimka   pas   mora   biti   najmanje dvanaest meseci star Kopije    zdravstvenih    sertifikata    i    kopije    obe    strane rodovnika     sa     upisanim     vlasništvom     moraju     biti dostavljene organizatoru pri prijavi psa Položeni  uzgojni pregled se ne može ponoviti Za    održavanje    uzgojnog    pregleda    neophodno    je učešce najmanje četiri boksera *   Sertifikati   o   pregledu   srca   i   kičme   nisu   obavezni,   ali   su poželjni

  DETALJAN OPIS POLAGANJA

U   prirodi   nemačkog   boksera   iskombinovane   su osobine   koje   su   na   prvi   pogled   kontradiktorne. On    je    druželjubiv,    dobroćudan    i    razigran    sa porodicom   i   prijateljima.   Sa   strancima   je   takodje donekle       prijateljski       nasjtrojen.       U       hitnim slučjevima   je   spreman   da   se   hrabro   bori,   zaštiti   i brani    svoje    prijatelje.    Da    bi    iskombinovao    ove očigledne     kontradiktornosti     bokser     mora     biti uravnoteženog     karaktera     i     psihički     stabilan. Priroda   procene   za   uzgojni   pregled   Bokser   Kluba Srbije zbog toga se sastoji iz dva dela. Tokom   polaganja   pas   na   sebi   treba   da   ima   samo ogrlicu.    Psihička    stabilnost    psa    je    od    izuzetne važnosti,   zbog   toga   sudije   karakter   psa   prate   i   o tome    vode    zabelešeke    od    početka    do    kraja uzgojnog   pregleda,   tj   kako   tokom   pregleda   očiju   i zubala,   merenja,   provere   na   pucanj,   tako   i   tokom dela koji sadrži elemente odbrane i napada. Prvo    se    očitava    mikro    čip    psa,    kako    bi    bio potvrdjen   identitet   psa   iz   prijave.   Bokser   treba da   bude   dobroćudan,   umerenog   temperamenta i   samouveren   po   standardu   rase,   tako   treba   i   da se   ponaša   kada   ga   na   labavom   povodcu   ovedete sudiji,     kao     i     tokom     vodjnja     u     okviru     grupe gradjana.   Grupu   gradjanja   čine   četiri   neutralne osobe.    Bitno    je    da    pas    ima    prijateljski    pristup strancima.   Zatim   se   izvršava   kontrola   zuba   i   boje očiju,   merenje   visine   i   dužine   psa,   kao   i   dubine grudnog   koša.   Uplašen   ili   agresivn   bokser,   koga ne      možete      pomaziti      ili      uraditi      nešto      od prethodno      navedenog      će      biti      udaljen      sa polaganja. Sledi   vodjenje   psa   na   povocu,   tokom   kog   se   pas kreće   u   kasu,   kako   bi   sudija   mogao   imati   uvid   u kretanja   psa.   Zatim   na   udaljenosti   od   20   metara, vlasnik   (vodič)   oslobadja   psa   sa   povoca,   a   sudija u     intervalima     ispaljuje     dva     pucnja     (ako     je potrebno    i    tir    ili    četiri).    Bokser    treba    da    se ponasa      ravnodušno      na      pucanj,      može      biti pozoran,    ali    ne    agresivan    ili    plasljiv.    Za    vreme provere   psa   na   pucanj   vlasnik   (vodič)   ima   pravo da   se   obraća   psu.   Psihička   stabilnost   je   bitna   i   u ovom     delu     testiranja.     Ako     bokser     pokazuje značajnu slabost ispit treba prekinuti. Svi     prijavljeni     psi     će     azbučnim     redosledom odraditi    ovaj    deo    polaganja.    Nakon    čega    sledi drugi    deo    uzgojnog    pregleda.    Prijavljeni    psi    će istim   redosledom   biti   prozvani   kako   bi   odradili drugi      deo      testiranja,      koji      sadrži      elemente odbrane i napada. Markirant    kao    jedan    od    učesnika    na    sebi    ima zaštitno   odelo   i   koristi   meki   rukav.   Ovaj   deo   ZTP- a    pretstavlja    vrednovanje    zaštitnog    instikta    i hrabrosti   psa.   Ponašanje   psa   u   toku   ove   etape   je osnov    sudiji    za    rad,    da    da    ocenu    za    psihičku stabilnost   i   urodjene   osobine   psa.   Pomoćnik   je takodje   jedan   od   neophodnih   učesnika.   Vlasnik predaje   psa   bez   povoca   pomoćniku   i   udaljava   se 30-40    koraka    ka    reviru    iza    kog    je    markirant. Markirant   izlazi   iz   revira,   vikom   i   palicom   preti vlasniku,   a   pomoćnik   u   tom   momentu   bez   uticaja na   psa   ga   pušta.   Vlasnik   može   da   poziva   svog psa   i   da   ga   podstiče   da   obrati   pažnju.   Pas   treba odmah   da   zagrize   rukav   i   da   ga   drži,   pri   izlaganju na   dva   udarca   mekim   štapom   i   uznemiravanju od   strane   markiranta,   kako   bi   dokažao   upornost. U    slučaju    da    pas    “spadne”    sa    rukava    ili    ga promaši,      zbog      loše      procene      psa      izazvane neiskustvom,   mokrim   terenom   ili   nekom   drugim uticajem   koji   nije   strah   od   markiranta   i   palice   i samostalno   se   vrati   i   zagrize   rukav   smatra   se   da je    pas    pozitivno    odradio    ovaj    deo    uzgojnog pregleda. Iako   tokom   ovog   procesa   sudija   nije   blizu   psa   na raspolaganju    je    pomoćnik,    ali    u    jednu    ruku    to omogućava     sudiji     posmatranje     i     uvid     u     sve radnje    psa    koje    napad    tj    odbrana    dozvoljava. Zatim    sledi    pokušaj    markiranta    da    pobegdne. Vlasnik    se    udaljava    sa    psom    oko    50    koraka,    a potom    psa    salje    u    napad.    Ishod    treba    da    je identičan   prethodno   navedenom.   Bokser   može davati    znake    agresije,    lajati,    ne    mora    da    pusti rukav,   bitno   je   da   hrabro   i   dosledno   grize   rukav   i da   na   štap   ne   reaguje   uplašeno.   Pas   treba   da ostane   sa   vlasnikom   (vodičem)   dok   sudija   ne   da znak      da      pridju.      Kada      se      neprijateljsoko ponašanje   markiranta   završilo,   bokser   treba   da se   vrati   u   normalno   ponašanje,   odnosno,   da   se sa   njim   može   ponovo   stupiti   u   normalan   kontakt (bez agresije).
BOKSER KLUB SRBIJE
Boxer Club of Serbia
BOKSER KLUB SRBIJE
Boxer Club of Serbia